Ulusal Yayın Kongresi

Tarihçe

TÜRK YAYIN KONGRELERİNİN TARİHÇESİ
 
Türkiye’de bugüne kadar dört yayın kongresi düzenlenmiştir.
Bunlar :
 
I. Türk Neşriyat Kongresi ve I. Maarif Şûrası (1-2 Mayıs 1939)
II. Türk Yayın Kongresi (24-27 Ocak 1975)
III.Yayın Kongresi ve Telif Hakları Kurultayı (11-13 Haziran 1991)
IV.Ulusal Yayın Kongresi (16-19 Aralık 1998)
V. Ulusal Yayın Kongresi (4-5 Aralık 2009) Ankara
I.TÜRK NEŞRİYAT KONGRESİ ve I. MAARİF ŞURASI (1-2 Mayıs 1939)
   
Birinci Türk Neşriyat Kongresi, memleketin her yerinde basım ve yayın işlerinin -resmî, hususî- bütün alakalılarca fikir ve emek katılarak ciddi surette gözden geçirilmesi ve ana prensiplerle devletçe ve fertçe takip edilecek usullerin tesbit olunması düşünülerek toplanmıştır. Ülkenin yazarları, yayıncıları, eğitimcileri, araştırmacıları, sanatkarları, milletvekilleri, hekimleri ve bakanlık görevlilerinden oluşan Kongre, encümenlere ayrılarak şu konular üzerinde çalışır:
 
- Resmî ve hususî nesir teşekküllerinin sermaye ve kuvvetlerini azamî verim temin etmek üzere teksif ederek iş birliği etmeleri yollarının araştırılması ve bu esasa göre umumî bir neşriyat programı hazırlanması.
 
- Dilimize tercüme ettirilecek eserlerin, klasikler dahil olarak, en lüzumlularının senelere ayrılmış bir planda tespit edilmesi ve bunların neşri için alakadarlar arasında iş bölümü yapılması.
 
- Orta tahsil çağındaki gençlik için yazdırılması veya tercümesi lazım gelen eserlerin, tespiti ile bunların neşri için bir program hazırlanması,
 
- Bir çocuk edebiyatı kütüphanesini kısa zamanda oluşturulması için yapılması gerekenler.
 
- Halk için yapılması lüzumlu olan neşriyat için yıllara ayrılmış bir programın geliştirilmesi.
 
- Yazma ve basma eski kitaplarımızdan, yeniden neşri icap edenlerinin tespiti.
 
- Ansiklopedi ve müracaat kaynaklarının yayınlanması için yapılması gereken işlemler. Memlekette telif ve tercümeyi teşvik edecek mükafatlar ihdası ve bunların hangi esaslar dahilinde verileceğinin tespiti.
 
- Özel yayıncılığa devletçe yapılan yardımın daha verimli ve esaslı bir yola konulması.
 
- Okumayı teşvik etmek ve neşriyatı tanıtmak için yapılabilecek propaganda.
 
- Neşriyatın satış ve dağıtma islerini tanzim için alınması faydalı olacak tedbirler.
 
- Matbaalarımızda işin verimini artıracak ve kalitesini yükseltecek tedbirler.
 
- Edebî mülkiyet hakkına dair olan mevzuatımızın günün ihtiyaçlarına göre tadili lazım gelen cihetlerinin tespiti.
 
- Kongreye katılacakların  kongrenin açılmasından en çok on gün önceye kadar bu konularla ilgili olmak üzere yapacakları yazılı teklifler.
 
 
 
II. TÜRK YAYIN KONGRESİ (24-27 Ocak 1975)
 
İkinci Türk Yayın Kongresi’nde (24-27 Ocak 1975), alınan kararlar ve yapılacak işler sırayla şunlardır.
 
1.komisyon konusu: Baskı işleri, baskı tekniği; kağıt ve matbaa malzemesi sorunu,
Tebliğler : yayın sorunları ve editörler yayıncıların çektiği zorluklar ve çözüm yolları, Doğu Anadolu’daki basın sorunları.
 
2. komisyon konusu: Standartlar ve kitap düzeni, tebliğleri ise; çocuk kitaplarının grafik düzeni, basılı materyalde standardizasyonun önemi, yayın kongresi ile ilgili öneriler.
 
3. komisyon konusu: Yayın dağıtımı, tanıtımı, reklamı ve PTT ücretleri,
Tebliğler : kitap tanıtma ve ülkemizde kitap tanıtma dergileri, Türkiye’de kitap pazarlaması, Türk yazarlarının ürünlerini geniş okuyucu kitlesine sunmak yolunda yapılacak çalışmalarda üzerinde düşünceler, yayın ve kütüphanecilik.
 
4. komisyon konusu: Yazar ve yayıncıları özendirme; telif hakları sorunu iyi ve güzel yayın Tebliğler : faydalı ve zararlı yayınlar, kitap yasağı, Üniversitelerimizin yayın siyaseti ve yazar, yayıncılarımızın dünü, bugünü yarını, ruh kirlenmesinde yayın araçlarının rolü.
 
5. Komisyon konusu: Ansiklopediler ve müracaat ve kitapları, çocuk ve gençlik yayınları, okul kitapları, çocuk ve gençlik yayınlarının başı boşluktan kurtulması ansiklopediler ve diğer müracaat kitapları, çocuk ve gençlik yayınları, okul kitapları, resmi yıllıklar, çocuk, genç ve yetişkinlerin okuma zevki, çocuk kitapları çocukların anlayışlarına göre kitap, çocuk dergileri, çocuklarımıza kaliteli yayınla milli kültür ve milli terbiye verilmesi yolları.
 
6. Komisyon konusu: Halk ve kültür yayınları, devlet yayınları,
Tebliğler : Türk kültürünün dış dünyaya yayın yoluyla tanıtılmasının önemi, yayınla kalkınma nasıl olabilir, Türk yayıncılarının kültür yayma ödevleri, devlet yayınlarının dokümantasyon sorunu, Türk kültür tarihinin yayınlanmasının problemleri, Türk kültür medeniyetine ait kaynak ve vesikalarının ilmi olarak yayınlanması, elli yılda kitap, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının milli kültürümüzdeki etkenliği, halk edebiyatımızın bazı yayın sorunları ve çözüm yolları için öneriler, kültür konularımızı yayınlamada takip olunması, uygun pratik yeni usullere birkaç örnek.
 
7. Komisyon konusu: Teknik yayınlar, çevri işleri,
Tebliğler : çizgi yayınları ve sorunları, klasikler çevirisinin kültür niteliği.
 
8.Komisyon konusu: Fikir, sanat ve kültür dergileri,
Tebliğler : fikir, sanat dergileri ve hükümetlerin kültür politikası, fikir sanat ve kültür dergilerinin hazırlanması, kütüphaneci gözüyle süreli yayın problemlerimiz.
 
9.Komisyon konusu: Fikir ve sanat eserleri kanunu, basma yazı ve resimleri derleme kanunu, Tebliğler : fikir ve sanat eserlerini derleme kanunu tasarısının gerekçeleri nedir? Fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan sorunlar, fikir ve sanat eserleri kanunu
 
 
III. YAYIN KONGRESİ VE TELİF HAKLARI KURULTAYI (11-13 Haziran 1991)
 
Komisyonlar
 
Komisyon konusu: Milli Kültür ve Yayıncılık Sorunları
Komisyon konusu: Yazarların sorunları
Komisyon konusu: Yayıncılar, Yayınevleri ve Kitapçıların Sorunları
Komisyon konusu: Telif Hakları Sorunları
Komisyon konusu: Kitap Yayıncılığı ve Okuyucu Sorunları
Komisyon konusu: Süreli Yayınlar, Gazete ve Derginin Sorunları
 
 
IV. ULUSAL YAYIN KONGRESİ (16-19 Aralık 1998)
 
Komisyonlar
 
1.  Komisyon konusu: Yayıncılık Yasa Tasarısı
2.  Komisyon konusu: Telif Hakları Sorunları
3.  Komisyon konusu: Ders Kitapları ve Yayıncılığı Sorunları
4.  Komisyon konusu: Düşünceyi İfade Özgürlüğü Açısından Yazar ve Yayıncı Sorunları
5.  Komisyon konusu: Çocuk, Gençlik ve Özürlülere Yönelik Yayıncılık
6. Komisyon konusu: Yayıncılıkta Yeni Ufuklar: Elektronik Yayıncılık ve Yayıncılık Eğitimi
7.  Komisyon konusu:  Derleme Sorunları ve Bibliyografik Kontrol
8.  Komisyon konusu: Türk Düşün ve Yazın Ürünlerinin Yurtdışında Tanıtımı
9.  Komisyon konusu: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yayıncılık ve Sorunları
10  Komisyon konusu: Dağıtımcı ve Kitapçıların Sorunları
11. Komisyon konusu: Okuyucu, Yayıncı, Kitapçı, Kütüphaneci İlişkileri, Okuma Alışkanlığının Yaygınlaştırılmasında Kitle İletişim Organlarının ve Kütüphanelerin Rolü
 
 
V. ULUSAL YAYIN KONGRESİ (4-5 Aralık 2009)
Komisyon NoKomisyon Başlıkları

  1. Komisyon

SEKTÖREL YAPI 

  2. Komisyon

YAYIMLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve FİKRİ HAKLAR

  3. Komisyon

YAYINCILIKTA DEVLETİN ROLÜ VE DEVLET YAYINCILIĞI

  4. Komisyon

ÇOCUK ve GENÇLİK KİTAPLARI YAYINCILIĞI

  5. Komisyon

EĞİTİM YAYINCILIĞI

  6. Komisyon

AKADEMİK - ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞI

  7. Komisyon

SÜRELİ YAYINLAR

  8. Komisyon

KİTAPÇILIK, DAĞITIMCILIK, SATIŞ ve PAZARLAMA

  9. Komisyon

KÜTÜPHANELER ve DERLEME SORUNLARI

10. Komisyon

YAYINCILIĞIN DÜNYAYA AÇILIMI, AB ve UYUM

11. Komisyon

ÇEVİRİ POLİTİKALARI