Ulusal Yayın Kongresi

Komisyonlar

V. ULUSAL YAYIN KONGRESİ
KONU BAŞLIKLARI VE KOMİSYONLAR
 
1) SEKTÖREL YAPI
 
Yayıncılık sektörünün ekonomik boyutu (Türk ekonomisindeki yeri ve sektörel büyüklük)
Dünyada ve Türkiye’de yayıncılık sektörünün durumu (Karşılaştırmalı veriler - Ekonomik)
Yayıncılık sektörünün gelişme trendleri (AB ülkelerinde bazı yararlı uygulamalar ve Türkiye’de uygulanabilirliği)
Yayıncılıkta altyapı, üretim ve maliyet sorunları (yazar, matbaa, çevirmen, telif)
Maliyet ve finansman sorunları (vergi, stopaj ve destek)
Dağıtım, ticaret sorunları
Mevzuat, altyapısı ve ihtiyaçlar
Dijital yayıncılık
Yayıncılıkta etik kurallar
Ticaret ve tüketici hakları kanunlarında yayıncılıkla ilgili düzenlemeler (promosyon kitap dağıtımı vb)
Yayıncılığın KOBİ’leşmesi ve KOSGEB uygulamalarından yararlanma
AB ülkelerinde uygulanan sabit fiyat uygulaması (fixed prices) ve yayıncılık sektörüne etkisi
Yayıncılıkla ilgili toplanan fonların kullanımı ve teşvikler
Yayıncılıkla ilgili FSEK dışındaki mevzuat (Matbaalar Kanunu, Basın Kanunu, Basma yazı ve Resimleri Derleme Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb)
Yayıncılık alanındaki STK’ların gelişmesi, sektöre katkısı
Kitap üretimini kolaylaştıran ve geliştiren uygulamalar
Dijital yayıncılık (e-kitap, web yayıncılığı, e-kütüphane vb)
Ortak yayın
Üniversite ve yüksek okullarda yayıncılığa yönelik eğitim
Dijital baskı ve kitap üretim teknolojileri (isteğe göre baskı, dinamik yayıncılık sistemleri)
İstatistik verilerin toplanması ve paylaşımı (ISBN, ISSN, bandrol, sertifika vb veriler)

 2. YAYIMLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve TELİF HAKLARI
 
 Yayımlama Özgürlüğü
      Anayasal sistemimizde özgürlük anlayışı ve basın yayın özgürlüğü
      Yasal düzenlemeler TCK, Basın Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu vd yasalar
Fikri haklar
Fikri mülkiyet açısından yazar hakları ve sorunları
Fikri mülkiyet açısından yayıncı ve editöryal haklar
FSEK ve uygulamadaki sorunlar
Bandrol, sertifika, kayıt tescil uygulamaları ve sorunları
Telif haklarıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan sorunlar
Korsan yayıncılık
Dijital gelişmeler, korsan ve sorunlar
Yasal düzenlemeler
İntihal ve çeviri korsanlığı
Fotokopi yoluyla yapılan korsan yayıncılık
Dijital teknoloji ve telif hakları (dijital haklar –erişim, arama, veri tabanı– e-korsan, hak ihlalleri, dijital toplu hak yönetimi)
Telif ajanslarının rolü

3) YAYINCILIKTA DEVLETİN ROLÜ VE DEVLET YAYINCILIĞI
 
Devletin yayıncılık sektörüne yaklaşımı ve yayın politikası
Devletin yarattığı haksız rekabet (fiyatlandırma, tekelleşme)
Kamu kurum ve kuruluşlarının  yayıncılığı
Çeşitli bakanlıkların yayıncılık sektörünü etkileyen uygulamaları
Yerel yönetimlerin yayıncılığı
YÖK Yasası ve uygulamalara yansıması
Devlet-sektör işbirliğiyle Ulusal Kitap Kurumu oluşturulması (okumayı özendirme, uluslararası ilişkiler vb)

4) ÇOCUK ve GENÇLİK KİTAPLARI YAYINCILIĞI
 
Çocukların ve gençlerin kitap seçme ve okuma hakkı, özgürlükleri
Çocuk edebiyatı ve eğitim yayıncılığı - farklılıklar, etkiler...
Milli eğitimde çocuk kitaplarının işlevi, kullanımı
     Öğretimde çocukları ve gençleri kitap okuma alışkanlığını etkileyen uygulamalar
        - 100 Temel Eser Uygulaması
        - Talim ve Terbiye Kurulu komisyonları
        - SBS, ÖSS vb merkezi sınav sistemi
        - Okul-sınıf kütüphaneleri
        - Okuma saati uygulaması
Eğitimcinin eğitimi (öğretmenlerin çocuk kitapları konusunda oryantasyonu)
Eğitimde çocuk kitaplarının farklı yaklaşımlarla çeşitli kullanımları
 
 
5) EĞİTİM YAYINCILIĞI
 
Programların hazırlama süreci ve ders kitapları yayıncılığında tek tipleşme
Ders kitaplarını hazırlama inceleme ve onaylama süreçleri
Yardımcı ve kaynak kitaplar
Ücretsiz ders kitabı seçimi, ihalesi ve dağıtımı
MEB’in ders kitabı yayıncılığı
Yabancı dil eğitimi
Dijital yayıncılığın eğitime etkileri
Yabancı dil eğitimi yayıncılığı ve kitap ithalatı
        Yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar
        Yabancı dilde ders kitaplarının seçimi ve hazırlanması
        Gümrük işlemleri, vergilendirme, bandrol uygulaması vb.
Engellilere yönelik yayıncılık
Eğitim Programlarının hazırlanma süreci
 
 
6)  AKADEMİK - ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞI
 
Türkiye’de akademik yayıncılık ve üniversiteler
YÖK Yasası ve akademik yayıncılık
Üniversite eğitiminde ders kitaplarının kullanımı
Üniversitelerin yayın yönetmeliği ve yeni düzenlemeler
Korsan yayın ve fotokopiyle çoğaltımlar
İntihal
Bilimsel yayınlarda editörlük, çeviri sorunları, dil kullanımı, terminoloji sorunları ve ortak sözlük
Akademik yayıncılıkta dijital gelişmelerin etkisi
Dijital eğitim yöntemleri (uzaktan eğitim, e-öğrenme, e-sınav, e-kitap, akıllı sınıflar)
Yabancı dilde eğitimin etkileri

7) SÜRELİ YAYINLAR
 
Ulusal süreli yayıncılık ve süreli yayın politikaları
Hakemlik kurumu
Uluslararası ve yerel veri tabanları
Süreli yayınlarda standartlar
ISSN kullanımı ve yaygınlaştırılması
Süreli yayınlarda üretim dağıtım satış problemleri
Kütüphanelere süreli yayın alımı
E-dergiler

8) KİTAPÇILIK, DAĞITIMCILIK, SATIŞ ve PAZARLAMA
 
Dağıtım şirketleri, uygulamalar ve sorunlar
Yurt genelinde yaygın dağıtımın sağlanması
Kitapçılığı özendirici teşvikler (her il ve ilçede bir kitapçı projesi)
Zincir mağazalar ve marketlerdeki uygulamalar
Dijital ortamda kitapçılık: Dijital tanıtım, dağıtım ve satış yöntemleri (internet, kitap ağları, e-ticaret)
Kitap satış elemanlarının eğitimi
Kitap fuarları, şenlik ve panayırlar
Reklam, sponsorluk vb uygulamalar
Perakende de promosyon uygulamaları
Satış ve dağıtımı kolaylaştıran gelişmeler ve uygulamalar
Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımının değerlendirilmesi

9) KÜTÜPHANELER ve DERLEME SORUNLARI
 
Okuyucu-yayıncı ilişkilerinde kütüphanelerin yeri ve işlevi
Halk kütüphanelerinin yeniden yapılanması, geliştirilmesi
Devlet kurum ve kuruluşlarının kütüphanelerinin oluşturulması ve kitap alımı
Kitap okumayı özendiren ve yaygınlaştıran projeler, yaklaşımlar, kampanyalar
Kütüphanelerde telif haklarını ilgilendiren uygulamalar
Derleme uygulamaları, sorunları, Derleme Yasası ve bibliyografik kontrol
İstatistik verilerin toplanması ve paylaşımı
Arşiv ve belgelerin Türkçe’leştirilmesi ve okura sunulması projeleri
Kütüphanecilik eğitimi, kütüphaneciliğin bir meslek olarak teşviki
Dijital bilgi (içerik oluşturma, derleme, koruma, arama, e-arşiv, e-kütüphanecilik)

10) YAYINCILIĞIN DÜNYAYA AÇILIMI, AB ve UYUM
 
Dünyada gelişen yayıncılık anlayışları, (co-publishing vb) örgütlenme modelleri
Mimarlık, sanat, arkeoloji vb prestij / butik kitaplar
Yayın standartları : Dünyada ve Türkiye’de
Materyal türlerine göre yayın standartlarının belirlenmesi
Dijital yayıncılık standartları, ulusal politikalar, yayıncılık sektörüne etkisi
AB’de yayıncılığa yaklaşımlar ve yasal düzenlemeler ; AB fon ve hibelerinin kullanılması
Türk kültür ve edebiyatının dışa açılımı, tanıtımı, ulusal destek projeleri (TEDA)
Yunus Emre Kültür Merkezleri
Uluslararası kurumlar ve STK’larla işbirliği
Uluslararası fuarlar, devlet desteği ve teşvikler (KOSGEB, Dış Ticaret Müsteşarlığı vb)

11) ÇEVİRİ POLİTİKALARI
 
Günümüz dünyasında çeviri yayın politikaları: Yayıncılar, çevirmenler
Çeviri editörlüğü ve denetleme uygulamaları
Fikri haklar açısından çeviri
İntihal, uyarlama, kısaltma, özet ve kaçak yayın
Yurtdışından destek projeleri
Kitap çevirmeni eğitimi
Çeviri atölyeleri
AB çeviri fonları
E-çeviri programları