Ulusal Yayın Kongresi

III. Kültür Şurası Yayıncılık Kararları

Hedef/EylemAçıklamaSorumlu Birim/Kurumİlgili Birim/Kurum
6. Ulusal Yayın
Kongresinin
düzenlenmesi
6. Ulusal Yayın Kongresi kamu ve özel sektör
temsilcilerinin katılımıyla en kısa zamanda
gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Yayıncı dernekleri
ve meslek birlikleri
Okuma kültürünün
geliştirilmesi
için projeler
gerçekleştirilmesi
Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik
ortak projelerin ele alınması için Bakanlığımız
koordinatörlüğünde, ilgili kamu ve özel kurum
ve kuruluşlarının katılımıyla bir çalıştay
düzenlenecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Eğitim
Bakanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Yayıncı dernekleri
ve meslek örgütleri
Yerel düzeyde
kitap fuarlarının
desteklenmesi
Kitap fuarı düzenlenmeyen şehirler başta
olmak üzere yerel düzeyde gerçekleştirilen
fuarların yerel yönetimler ve STK'ler ile işbirliği
içinde desteklenmesine ve standartlarının
yükseltilmesine yönelik adımlar atılacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Yerel yönetimler
STK'ler
Meslek birlikleri
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
"Kitap Sokağı"
oluşturulması
Türkiye’de yayıncılığının başladığı yer olan
Cağaloğlu’nda bir sokağın, kültürel belleğin
devamını sağlamak açısından, kitap müzesi,
kitabevleri vb. mekânları içerecek şekilde bir
"kitap sokağı" oluşturulması için ilgili kuruluşlar
nezdinde girişimde bulunulacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
(Koordinatör)
Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel
Müdürlüğü
İstanbul
Büyükşehir
Belediyesi
İstanbul Valiliği
İstanbul Kalkınma
Ajansı
Yayıncı dernekleri
ve meslek birlikleri
Yayıncılık alanında
ulusal mesleki
standartların
belirlenmesi
Yayıncılık alanında ulusal mesleki standartların
belirlenmesi için meslek örgütleri ile Mesleki
Yeterlilik Kurumu arasında yürütülen
çalışmaların yoğunlaştırılması ve standartları
belirlenmiş mesleklerin sayısının arttırılması
sağlanacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Mesleki Yeterlilik
Kurumu
Bakanlığımız
yayıncılık
faaliyetlerinde
hizmet alımı
imkânlarının
geliştirilmesi
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif
ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik'te
güncelleme yapılarak telif ödemelerinin
arttırılabilmesi yetkisinin Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel Müdürlüğüne de verilmesi için
girişimde bulunulacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Sahaflık meslek
standartlarının
tanımlanması
ve sahaflığın
geliştirilmesi
Sahaflık mesleği standartlarının tanımlanması
ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin ele
alınması için ilgili kamu kurumları, özel
kuruluşlar ve meslek örgütleri nezdinde
eşgüdüm çalışması gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
(Koordinatör)
Türkiye Yazma
Eserler Kurumu
Millî Kütüphane
Başkanlığı
İlgili meslek
örgütleri
Her cezaevine
bir kütüphane
kurulmasına
yönelik
çalışmaların
geliştirilmesi ve
koordine edilmesi
Cezaevlerine kitap sağlamak üzere farklı
kurumlarca yürütülen çalışmaları koordine
etmek ve her cezaevinde uygun ölçekte ve
nitelikli bir kütüphane kurulmasını sağlamak
üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
eşgüdüm çalışması gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
(Koordinatör)
Millî Kütüphane
Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Valilikler
Yerel yönetimler
Yayıncı dernekleri
ve meslek birlikleri
Türk dünyası,
Balkan coğrafyası
ve İslam dünyasıyla
yayıncılık alanında
işbirliğinin
geliştirilmesi
Türk dünyası, Balkan coğrafyası ve İslam
dünyası ülkeleriyle yayıncılık alanında işbirliği
imkânlarının geliştirilmesini sağlamak üzere bu
bölgelerden ve ülkemizden yayıncıların karşılıklı
katılımı esasına dayanan "Yayıncılık Değişim
Programı" hayata geçirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Tanıtma Genel
Müdürlüğü,
Dışişleri Bakanlığı
Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı
TÜRKSOY
Yunus Emre
Enstitüsü
Türk İşbirliği ve
Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı
Yayıncı dernekleri
ve meslek birlikleri
"Türkiye Okuma
Kültürü Haritası"
araştırmasının
yenilenmesi
Okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi
amacıyla "Türkiye Okuma Kültürü Haritası"
araştırması yenilenecek, araştırmadan elde
edilen verilerden istifade edilerek okuma
kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetlere
ilişkin yol haritası belirlenecek ve ilgili kurumlar
arasında bu faaliyetlere ilişkin eşgüdüm
sağlanacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Eğitim
Bakanlığı
Engelsiz
kütüphane
anlayışının
yaygınlaştırılması
 Tüm kütüphane türlerinde, engelli ve
dezavantajlı gruplara yönelik olarak engelsiz
bilgi hizmeti verilmesini (sesli kitap, kitap
seslendiren programlar, ekran büyütücü
programlar, işaret dili vb.) temin etmek üzere
gerekli teknik, idari ve hukuki altyapı çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Yerel yönetimler
Farklı
alfabelerdeki
Türkçe eserler
ve yurtdışında
Türkiye hakkında
yayımlanmış
eserlerin Millî
Kütüphane
koleksiyonuna
kazandırılması
Farklı alfabelerdeki Türkçe eserler (Arap,
Kiril, Ermeni ve Rum harfleriyle basılmış
Türkçe kitaplar) ve Türkiye hakkında yurt
dışında yayımlanmış eserler Millî Kütüphane
koleksiyonuna kazandırılacaktır.
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Türkiye İşbirliği
ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı
Kütüphanelerin
inşasına
yönelik mimari
standartların
belirlenmesi
İhtisas kütüphaneleri (çocuk, derleme,
müze kütüphane vb.) de dahil olmak üzere
kütüphanelerin inşası, tefrişatı ve mimarisine
yönelik standartlar ilgili kamu kurumları, özel
kuruluşlar, meslek örgütleri ve üniversitelerle
görüş alışverişinde bulunularak belirlenecektir. 
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İlgili
odalar ve meslek
kuruluşları
Kütüphanelerde
nitelikli personel
sayısının
artırılması
Halk kütüphaneleri ve Millî Kütüphane'de
teknik ve yardımcı personel niteliğini
geliştirmek ve mesleki gelişime katkıda
bulunmak üzere düzenli olarak hizmet içi eğitim
faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
(Koordinatör)
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Araştırma ve
Eğitim Genel
Müdürlüğü
Üniversitelerin ilgili
bölümleri
Çocuk
kütüphaneleri
ve gezici
kütüphanelerin
sayısı ve niteliğinin
artırılması
Bakanlık bünyesinde yer alan çocuk
kütüphaneleri ve gezici kütüphanelerin sayısı,
5 sene içerisinde her şehirde birer tane olacak
şekilde arttırılacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Kalkınma Bakanlığı
Millî Kataloglama
Merkezi'nin
kurulması
Yayın envanteri oluşturulmasını ve tüm
kataloglama işlemlerinin yayının üretimi
aşamasında tek elden yapılmasını sağlamak
üzere bir "Millî Kataloglama Merkezi"
kurulacaktır.
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Telif Hakları Genel
Müdürlüğü
Türkiye Yazma
Eserler Kurumu
Başkanlığı
Yayıncı meslek
birlikleri
Kütüphane ve
kütüphanecilik
hizmetlerine
ilişkin mevzuat
çalışması yapılması
ve ulusal bilgi
politikasının
oluşturulması
Kütüphaneler ve kütüphanecilik hizmetlerine
ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasına; arşiv,
istatistik, veri hazırlama, bilginin paylaşımı,
korunması ve yönetilmesi konularını da
kapsayacak bir ulusal bilgi politikasının
tesis edilmesine imkan sağlayacak mevzuat
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
(Koordinatör)
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Millî
Kütüphane'nin
idari ve işlevsel
olarak yeniden
yapılandırılması
Millî Kütüphane idari ve işlevsel olarak yeniden
yapılandırılacak ve asli olarak "araştırma
ve referans kütüphanesi" olma niteliği
güçlendirilecektir.
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu
Başkanlığı
Yerel yönetimler
Sahaflar ve
koleksiyonerler
elindeki nadir
eserlerin Millî
Kütüphane ve/
veya Türkiye
Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı
koleksiyonuna
kazandırılması
Kültürel mirasın korunması amacıyla, sahaflar
ve koleksiyonerler elinde bulunan nadir
eserlerin -ilgisine göre- Millî Kütüphane ve/veya
Türkiye Yazma Eserler Kurumu koleksiyonuna
kazandırılmasını sağlamak üzere bu eserlerin
satın alınması veya bunun mümkün olmaması
durumunda dijital kopyalarının oluşturulması
için bütçe arttırılacaktır.
Millî Kütüphane
Başkanlığı
(Koordinatör)
Türkiye Yazma
Eserler Kurumu
Başkanlığı
Türkiye Sahaflar
Birliği Derneği
Yayıncılık
faaliyetlerinde
vergi kolaylığı
sağlanması
Yayıncılık faaliyetlerinde stopaj vb. kesintilerin
makul düzeye getirilmesi ve KDV alacaklarının
tahsilinde kolaylık sağlanması için gerekli
çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Kütüphanelerde
şehir kitaplıkları
oluşturulması
Yerel hafızanın muhafazası ve yerel kültürün
gelecek nesillere aktarılması amacıyla, mevcut ve
yeni kurulacak kütüphaneler bünyesinde; şehre
ait yayınlar, nadir eserler, salnameler, kültürel
miras unsurları ve şehir görsellerinin derlenip
kullanıcıya sunulacağı şehir kitaplıkları/
belgelikleri kurulacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Valilikler
Yerel yönetimler
STK'ler
Çocukların
kültürel mirasımız
konusundaki
bilgi ve
farkındalıklarının
arttırılması
Çocukların kültürel miras, yaşayan insan
hazineleri, insanlığın ortak mirası, ulusal ve
yöresel mutfak, geleneksel müzik eserleri,
çalgıları, yöresel danslar ve geleneksel meslekler
ile ilgili bilgi, deneyim ve farkındalıklarının
arttırılmasına yönelik faaliyetler (Söyleşiler,
atölyeler, gösteriler, yayın çalışmaları, sanaldijital
içerik üretimi vb.) GENÇDES ve diğer hibe
programları kapsamında desteklenecektir.
Araştırma ve
Eğitim Genel
Müdürlüğü
Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü
Sinema Genel
Müdürlüğü
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
 Kalkınma Bakanlığı
Yerel yönetimler
Valilikler
Dijital ortamlar
da dahil olmak
üzere fikri
mülkiyet haklarına
ilişkin tüm
düzenlemelerin
güncellenmesi ve
geliştirilmesi
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta
olmak üzere fikri mülkiyet ile ilgili tüm mevzuat,
gelişen teknoloji ile birlikte özellikle dijital
ortamda artan hak ihlalerini önleyecek şekilde
güncellenecek ve geliştirilecektir.
Telif Hakları Genel
Müdürlüğü
Hukuk Müşavirliği
Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü
Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Devlet Opera
ve Balesi Genel
Müdürlüğü
Meslek birlikleri
Fikrî hakların
yoğun olduğu
endüstrilerin
ekonomik
boyutunun
belirlenmesi ve
ülke ekonomisine
katkısının
incelenmesi
Yaratıcı endüstrilerin gelişme stratejilerinin
belirlenmesi ve millî ekonomiye katkılarının
ölçülebilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve
"Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2015-2018)" güncellenecektir.
Telif Hakları Genel
Müdürlüğü
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Sinema Genel
Müdürlüğü
Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik
Kurumu
Dünya Fikri
Mülkiyet Örgütü
Kalkınma Bakanlığı
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
Kültür ve sanat
alanlarında
endüstriyel
inovasyon ve Ar-
Ge çalışmalarının
desteklenmesi
Kültür ve sanat alanlarındaki teknoloji
üretimine katkıda bulunmak, geleneksel
sanatlardan ilham alan yeni tasarımları
teşvik etmek, yaratıcı ekonomi girişimcilerini
ve yetenek sahibi uygulayıcıların Ar-Ge
çalışmalarını ve yenilikçi uygulamalarını
destekleyecek “kuluçka” programları ve
projelerini hayata geçirmek üzere Kültür ve
Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu
kurumları ve özel kuruluşlarınca yürütülen
faaliyetlerde eşgüdüm sağlanacak ve kültür
endüstrilerini geliştirecek yeni teşvik modelleri
üzerinde çalışılacaktır.
Strateji Geliştirme
Başkanlığı
(Koordinatör)
Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüğü
Sinema Genel
Müdürlüğü
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü 
Teknoloji Bakanlığı
Gençlik ve Spor
Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Türkiye Bilimsel
ve Teknolojik
Araştırma Kurumu
Türk edebiyatının
yurt dışında
bilinirliğinin
arttırılmasına
yönelik tanıtım
faaliyetlerin
çeşitlendirilmesi
ve geliştirilmesi
Türk edebiyatının yurt dışında bilinirliğinin
arttırılmasına yönelik mevcut tanıtım
faaliyetleri çeşitlendirilecek ve dünyanın
önde gelen edebiyat etkinliklerine edebiyatçı
ve sanatçılarımızın daha yoğun katılımları
desteklenecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
(Koordinatör)
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Tanıtma Genel
Müdürlüğü
Yunus Emre
Enstitüsü
STK'ler
Ekonomi Bakanlığı
Çocuklar ve gençler
arasında bilgi
okuryazarlığının
geliştirilmesi
Çocuk ve gençler arasında eğitim düzeyine
bağlı olarak bilgi okuryazarlığının geliştirilmesi
amacıyla belli bir ilçede bir pilot proje
uygulanacak ve ülke geneline yayılması için
gerekli planlama çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Millî Eğitim
Bakanlığı
Çocuk
kütüphaneleri
mimarisi ve
tefrişatının
geliştirilmesi
Yaşayan kütüphaneler konsepti dahilinde;
çocuk kütüphanelerinin çocuklar ve ailelerinin
çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak, kütüphaneyi
bir sosyalleşme mekanı olarak kullanmalarını
sağlayacak, sözel kültür kaynaklarına
erişimlerini temin edecek, drama ve benzeri
(“maker”)
etkinliklerin yapılmasına imkân sağlayacak ve
oyuncak kütüphanesi içerecek şekilde inşa ve
tefriş edilmesi sağlanacaktır.
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Valilikler
Yerel yönetimler
Yurtdışında
Türklerin yoğun
olarak yaşadığı
ülke ve şehirlerde
kütüphaneler/
kitaplıklar
oluşturulması
Yurtdışında Türklerin yoğun olarak yaşadığı
ülke ve şehirlerde kütüphaneler/kitaplıklar
(çocuk kütüphaneleri/kitaplıkları da dâhil
olmak üzere) kurulmasına yönelik çalışma
gerçekleştirilecektir.
Millî Kütüphane
Başkanlığı
Yunus Emre
Enstitüsü
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Tanıtma Genel
Müdürlüğü
Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı
Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajan
Kültür Kart
Projesi'nin hayata
geçirilmesi
Öğrenciler ve dezavantajlı gruplar başta olmak
üzere vatandaşlarımızın tek kartla kültür ve
sanat faaliyetlerine erişimlerini sağlamak,
kültür ve sanat faaliyetlerine katılım ve okuma
kültürünü geliştirmek ve bu yolla kültür
ekonomisini canlandırmak amacıyla "Kültür
Kart" projesi hayata geçirilecektir.
Strateji Geliştirme
Başkanlığı
Döner Sermaye
İşletmesi Merkez
Müdürlüğü
Kütüphaneler ve
Yayımlar Genel
Müdürlüğü
Sinema Genel
Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü
Devlet Opera
ve Balesi Genel
Müdürlüğü
Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğü
Milli Eğitim Bakanlığı